งานพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารสำนักงานใหม่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประธานพิธี
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)